Sexualita je mnohem vc ne pouhm vzruenm nebo plozenm i dokonce

n podstata sexuality

canada goose black friday sale strnkch pod nzvem: “Kdo z vs um velice dobe anglicky a byl by ochoten a schopen peloit vynikajc video? Vysvtluje co je to Kristovo Bo vdom, jak jej doshnout a opt ho v sob obnovit!”, tak to zapadlo v hlubinch asu. Canada Goose Online Jeliko to je skuten vynikajc, proto to sem vkldm znovu a pod pravm nzvem, kter je Skute. canada goose black friday sale

canada goose clearance Child of the Univerze uvd: Zde je m verze pekladu! Na zvr jsem pidal i anglick text, resp. to, co se mi podailo odposlechnout a z eho jsem tedy vychzel. Piznvm se, e jsem si vypomohl i automatickmi titulky, protoe zas tak dobr anglitin nejsem, take doufm, e ppadn nepesnosti si nebudete vykldat jako zmrnou mystifikaci. Na “do nebe volajc” chyby kdytak upozornte ve svm komenti. Mil Pixi! canada goose clearance

canada goose coats on sale Zeptala ses ns na pravou povahu sexuality. Sexualita je mnohem vc ne pouhm vzruenm nebo plozenm i dokonce ve sv vy form, vyjdenm fyzick lsky kdruhmu. Tv sexualita je tvm klem kdosaen vych stav vdom. Je li sexualita uzemnn, pesto tantricky sdlen sdalm se stejnou vibrac v rmci univerzlnho boskho svazku, pak opravdov svazek a sjednocen, kter vs svedl dohromady, byl zpsoben univerzlnmi silami osudu vsouladu s (?) plnem pro dan pr. Pak se sexualita stv spiritulnm nstrojem. canada goose coats on sale

canada goose Toto bylo znmo na va planet po mnoho tisce let a ti, kte ovldaj tvou planetu, tohle poskvrnili tm, m je svazek posvcen knzem. Protoe kdy se jeden spolen spoj sdruhm o stejn vibraci a zaehne plamen vn kundalini a tantry, sjednocenm dvojplamenu vyho J se vytv posvtn trojhelnk, tedy i s univerzlnm zdrojem energie, Kristovm vdomm, Bohem. Toto sexuln spojen je velmi mocn a zahrnuje mnoho rovn souasn, jeliko se bosk ensk a musk energie canadian goose jacket vzjemn prolnaj v elektromagnetick harmonii. Takov lovk zrcadl kosmos, takov lovk zrcadl Boha, protoe tato energie, kter proud mezi tantrickm prem, je buy canada goose jacket pesn tou energii univerzlnho proudn. Je to prav energie samotnho toku univerza. Zved li se ohe kundalini skrze posvtn milostn akt a proud do mozku, zaehv iinku, posvtnou itiku, pijma a vysla veho co je. Takov lovk vstupuje do pozmnnho stavu vdom, kter mu pin zarovnn s kosmickou energi. Pak je voln pro zkoumn dalch dimenz, nau se univerzln pravdy a zpstupn se mu duchovnmu poznn. Akaick zznamy veho, co se kdy stalo nebo me stt, budou kdispozici tomu, kdo tmto zpsobem doshne a kblaenmu bostv. canada goose

canada goose coats Vme, e ti bylo eeno, e by se sexuln aktivity mly odehrvat a po svatb. Toto tvrzen je svm zpsobem pravdiv, ale je to bosk manelstv dvojplamen, o kterm se tu hovo. dn svatba proveden sttem, crkv nebo jinou organizan instituc z tet dimenze neme nikdy dohromady canada goose spojit dva lidi vposvtn svazek manelsk. Toto bosk spojen pslunho pru dalece pesahuje zkony a nboenstv tet dimenze a odehrv se a v oblasti canada goose coats dimenze vy. Toto je posvtn canada goose outlet manelstv, o kterm mluvme, a takov pr nepotebuje vstoupit do toho, co vtet dimenzi zn jako svatbu. Protoe takov svatba nen uznna ve Svtle. Tantrick pry dvojplamen se ve tet dimenzi mohou vzt a mnoho boskch pr spznnch dvojplamen tak in, ale pro jejich spojen to nen nezbytn. Jejich spojen je vdy poehnan kosmickmi silami Svtla. Opravdov manelsk svazky jsou setknm mysl, setknm du, znovusjednocenm, kter pesahuje prostor a as a dle pin pslunm milencm takov poznn na rovni ducha, e jim to doslova bere dech, kdy se potkaj. To jsou ty pry, kter dr posvtn Canada Goose Coats On Sale kle kopravdov sexualit. To jsou ty pry, kterm se narod dt zaset hvzdou z Kristovy sfry. To jsou ty pry, kter ve sv vlastn DNA dr svteln kle uzdravujc Zemi. canada goose coats

Canada Goose sale Tyto pry mohou bt heterosexulnmi pry (mu ena) nebo homosexulnmi Canada Goose sale pry (stejn pohlav). Voch posvtnho boskho svtla na tom nezle. Mezi tmito pry bude vdy existovat dokonal rovnovha musk a ensk energie bez ohledu na to, jakou maj ve tet dimenzi sexuln orientaci. Protoe tyhle bosk tantrick pry dvojplamen spolu proily mnoho ivot, jak vmusk tak i ensk inkarnaci. Nyn vs dme, abyste peprogramovali sv mylen od toho, co vs nauila vae spoleenstv. Protoe nyn nadeel as nejen pro odhalen prav povahy sexuality, ale i pro jej vyuit. Sexualita a milostn akt nen nic, za co byste se mli stydt nebo skrvat. Sexualitu byste si mli radostn uvat, zkoumat a pijmout. Sexualita je v kl kvymu bostv, je li uvna nleit mezi dvma lidmi, kte jsou na stejn vibraci. Canada Goose sale

Canada Goose Parka Znovu kme, e tito lid mohou tvoit pry stejnho pohlav, a canada goose coats on sale tmto vysoko vibrujcm tantrickm prm dvojplamen stejnho cheap Canada Goose pohlav pravme, aby ve sv sexualit mli hlavu vztyenou a canada goose store nenechali se ovlivnit poznmkami, kter dlaj nzko vibrujc lid, kte sami sob dali tolik omezen. Protoe ti, kte dlaj poznmky o tv sexualit, budou svho asu sami inkarnovn jako homosexulov, bu vminulosti, nebo vbudoucnosti. Homosexualita je tedy univerzln, je li canada goose uk black friday na ni pohleno zpohledu vcedimenzionlnho J a je to lekce, kter bude zahrnuta. Zjednoduen, je to odlin Canada Goose online zkuenost od t heterosexuln. Nyn nastal as, aby toto porozumn bylo pineseno svtlu, a aby malichern omezen nboenskch dogmat, sudk a kontrol byla ponechna stranou. Nastal as velk zmny. Nastal as probouzen mas a nastal as vzestupu. Prav povaha sexuality nyn bude odhalena a vae kundalini tantrick sexualita bude vyuita, aby vs penesla Canada Goose Outlet do jet vych stav vdom, abyste ji zaili a stala se tak soust vych frekvenc. Canada Goose Parka

buy canada goose jacket My jsme blokdl kolektivn vdom Devtky. zce souvisejc lnky: buy canada goose jacket

canada goose clearance sale Skute. Uvedeno ZDE. canada goose clearance sale

Canada Goose Outlet Na em je zaloena podstata sexuality, co je to tzv. kosmick orgasmus, co ho vyvolv a jak jej doshnout. Uvedeno ZDE. Canada Goose Outlet

canada goose store KUNDALINI HAD OHE (had sla) Uvedeno ZDE. canada goose store

RUKOPIS M MAGDALENY (co je to sexuln magie vedouc k tzv. osvcen a pozvednut vibrac) Uvedeno ZDE.

canadian goose jacket Erotika a harmonie mezi partnery. Uvedeno ZDE. canadian goose jacket

Chcete bt zdrav, vitln a zat mldnout?! Uvedeno ZDE.

Orgasmus jako velk, aneb jak se stt nejen zdravm, ale i vitlnm, moudrm, vestrann spnm, dobe naladnm optimistou Uvedeno ZDE.

Co je to tzv. kosmick orgasmus, aneb jak aktivovat sv akry, aby energie Kundaliny mohla tlem voln proudit. Uvedeno ZDE.

Navtivte chrm jakchkoliv pn a tueb, tedy i erotickch, uk canada goose outlet aneb jak se dostat k nadvdom a jeho moudrosti a doshnout tm tzv. osvcen. Uvedeno ZDE.

Globln orgasmus za mr Uvedeno ZDE. Dear pixie!

Canada Goose online You asked us about the true nature of sexuality. Sexuality is far more than just sensation or procreation. Or even in its higher form showing physical love to another. Your sexuality is your key to attaining higher states of consciousness. When sexuality is grounded, yet is tantrically shared with another of like vibration within the universal sacred marriage, the true marriage and the union which has been brought together by universal forces of destiny in line with the in comet blueprint of the couple. Sexuality becomes a spiritual tool. Canada Goose online

cheap Canada Goose This has been known on your planet for many thousands of years and those who have controlled your planet have sold to defiled that which is sacred union with the divine. For when one is borned together with another of like vibration and ignites the flame of kundalini passion and tantra one creates the sacred triangle with the twin flame higher self union and thus Canada Goose Parka with universal source energy, Christ consciousness, God. This sexual union is so powerful and embraces so many levels simultaneously as the divine feminine and masculine energies blend together in canada goose clearance sale electrical magnetic harmony. One mirrors the cosmos, one mirrors the God for this energy that flows between the tantric couple is the very energy of universal flow. It is a very energy of universal flow itself. When kundalini fire is raised throuhg the sacred sexual act and flows to the brain igniting pineal gland the sacred pine cone the receiver transmitter of the all that is. One enters to altered states of consciousness that brings one in alignment with cosmic energy. One is then free to explore other dimensions and will and learn universal truths and access sacred knowledge. The Akashic records of all that has buy canada goose jacket cheap ever passed and all that can pass shall be available to him who reaches the outputs to blissful divinity in this way. cheap Canada Goose

We know that Canada Goose Jackets you have been told that canada goose clearance sexual activity should only take place within a marriage. This statement has truth within it but it is the sacred canada goose uk shop marriage of twin flames that has spoken of here. No marriage conducted by the state or by a church or other third density organizational institution canada goose uk outlet can ever bring together two people in the sacred union. This sacred union transcends third density laws and religions and takes place within higher dimensional fields of couple involved. This is the sacred marriage we speak of and this couple do not need to have enter into that which you know as marriage within third density. For this marriage is not recognized in highlight. The twin flame tantric couple cant become married within third density and many sacred twin flame soulmate couples do, but it is not necessary for their union. Their union is always blessed by cosmic forces of light. True marriages are meeting of minds, a meeting of souls, a reunion that transcends space and time and brings forth such recognition on the soul level to the lovers involved that literally their breath is taken away from them when they meet. These are the couples that hold the sacred keys to true sexuality. These are the couples to whom star seeds children of the Christ sphere shall be birthed. These are the couples that hold the Earth healing keys of light within their very DNA.

canada goose deals These couples may be heteresexual male female couples or homosexual same sex couples. This does not matter in the eyes of the sacred divine light. A perfect balance of male and female energies shall always exists between these couples regardless of the orientatiton sexuality takes in third density. For these twin flames sacred tantric couples have had many lives together incarnating as both male and female. We ask you now to reprogramme your thinking from that which you have been taught by your societies. For now is the time for the true nature of sexuality not only to be revealed but to be utilized. Sexuality and sexual act is nothing to be ashamed of or to be hidden. Sexuality is to be enjoyed and explored and embraced. Sexuality is your key to higher divinity when used properly between two people who are of like vibration. canada goose deals

buy canada goose jacket cheap We say again these people may uk canada goose be the same sex couples and we say to these higher vibrating same sex twin flame https://www.canadagoosejacketonlines.ca tantric couples to hold a head up high in their sexuality and no to be affected by remarks made by lower vibratry humans who have given themselves so much limitations. For those who make remarks about your sexuality shall have incarnating as homosexual themselves at some point in either their past or future therefore homosexuality is universal when viewed with the higher dimensional I. And is a lesson to be embraced. It is simply a different experince to heterosexual one. Now is the time for canada goose factory sale these understandings to be brought to light and for religious dogma narrow minded limitations, judgements and control to be pushed aside. It is a time of the great shift. It is a time of awakening of the masses and it is a time of ascension. The true nature of sexuality shall now be revealed and your kundalini tantric sexuality shall be utilized to transport you to ever higher states of consciouness and to experince and become a part of ever higher dimension frequencies buy canada goose jacket cheap.

Categories: Uncategorized

Leave A Reply

Your email address will not be published.